Privacy Policy and User Disclosure Text
Privacy Policy and User Disclosure Text

İşbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Aydınlatma Metni’nin (“Politika”) amacı, Scoutium Futbol Teknolojileri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından yönetilmekte olan scoutium.com adresli internet sitesinin (“Site”) kullanıcıları (“Kullanıcı/lar”, “Siz”) tarafından Şirket’e sağlanan ve/veya Site’nin kullanımı aşamasında Kullanıcılar’dan elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin koşul ve şartlar hakkında Kullanıcılar’ı aydınlatmaktır. Bu Politika’da tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Site’de yayımlanan Kullanıcı Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) yer alan tanımlamalar dikkate alınacaktır.

Site’yi kullanırken kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Ancak, lütfen unutmayınız ki hiçbir sistem tamamıyla güvenli değildir. Verilerinizi korumak için gerekli tüm adımları atsak dahi daima, güvence dışında kalma ihtimaliniz söz konusudur. Bu sebeple kişisel verilerinizi işlerken çok dikkat etmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Şirket tarafından talep edilen veriler dışında Şirket’in talebi olmaksızın sizin tarafınızdan iletilen verilerin işlenmesi ise işbu Politika kapsamında Şirket tarafından işlenen kişisel veriler olarak sayılmayacaktır. Bu sebeple e-posta ile mesaj yoluyla veya herhangi başka bir iletişim kanalıyla sesinizi, görüntülerinizi ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın Şirket tarafından talep edilmeyen diğer kişisel verilerinizi paylaşmamanız gerektiğini önemle ihtar ederiz.

Hangi Verileriniz İşlenmektedir?

İşbu başlık altında, Şirket tarafından sunulan hizmetler kapsamında işlenip 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel veri sayılan, Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika’da arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ve “özel nitelikli kişisel veri” ifadeleri aşağıda yer alan bilgileri içermektedir.

 • Çerez Yoluyla Toplanan Veriler: Başta giriş yapılan IP Adresi, kullanılan cihaz tipi, işletim sistemi ve tarayıcı bilgileri olmak üzere işlenen veriler, MAC adres bilgileri, cihaz ID bilgileri
 • Kullanıcı Verileri: Çekilen videolar

Kanun’un 3 ve 7. maddeleri uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, Kanun uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşlemekteyiz?

Şirket, Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel verileri ve Şirket tarafından bu kişisel veriler kullanılarak üretilen yeni verileri, Kullanıcılar’ın Site’den faydalanabilmesi, Site’ye konu hizmetlerin sağlanması ve iyileştirilmesi, işbu Politika ve Sözleşme ile düzenlenen kişisel veri kullanım amaçları ve bu amaçların gerçekleştirilmesi, Şirket tarafından sağlanan hizmetlerin (“Hizmetler”) mahiyetinden kaynaklanan ticari ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kimlik doğrulamalarının yapılması, Hizmetler’in devamlılığı açısından Şirket’in birimleri arasındaki koordinasyonun sağlanması, mevcut veyahut ileride oluşabilecek hukuki uyuşmazlıkların önüne geçilmesi amaçlarıyla işleyebilecektir.

Verilerinize Kimler Erişebilmektedir?

Şirket, Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel verileri ve Şirket tarafından bu kişisel veriler kullanılarak üretilen yeni verileri, Hizmetler’in sağlanabilmesi ve/veya geliştirilmesi, Kullanıcılar’ın deneyiminin geliştirilmesi ve işbu Politika’nın “Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşlemekteyiz?” başlığı altında belirtilen amaçlardan herhangi birinin gerçekleştirilmesi için dış kaynak hizmet sağlayıcılarıyla ve diğer üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

Şirket ayrıca, Kanun’un 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde, işbu gizlilik politikasına konu verileri, Kullanıcılar’dan ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumlardan başlıca olanlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin, kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Sözleşme de dâhil olmak üzere bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kullanıcılar’ın kendileri tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kullanıcılar’ın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Şirket, yukarıda anılan amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, barındırma hizmeti almak için kişisel verileri Kullanıcılar’ın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine, alt yüklenicilerine veya uluslararası düzeyde güvenirliliği kanıtlanmış hizmet sağlayıcılara ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Verilerinize Erişim Hakkınız ve Düzeltme Talepleriniz Hakkında

Kullanıcılar, Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Kullanıcılar, yukarıda belirtilen talepleri doğrultusunda kullanabilecekleri kanundan doğan başvuru hakkını Kanun’un 13. Maddesinin 1. Fıkrası ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca aşağıda yer verilen yöntemlerden biri ile ya da Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nca belirlenecek diğer yöntemlerle ileterek kullanabilecektir.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Şirket, 6698 sayılı Kanun’un ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hareket edecektir. Şirket, Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel verileri, Kullanıcılar’ın Site’den ve Hizmetler’den faydalanabilmesi için işbu Politika ve Sözleşme ile belirtilen Hizmetler’in mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, Hizmetler’in sağlandığı süre boyunca saklayacak ve ilgili mevzuatlardan doğan imha etme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri imha edecektir. Şirket, Kanun’un 13. Maddesine istinaden kişisel verilerinin imha edilmesini talep eden Kullanıcılar’a karşı Yönetmelik’in 12. Maddesinden doğan yükümlülüklerini gerektiği şekilde yerine getirecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Politika’da ifade edilen şartlarda, Site üzerinden kendisine elektronik ortamda iletilen,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirket, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Politika ve 6698 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımayacaktır.

Yaş Sınırı

Şirket, 18 yaş altındaki kişilerin verilerini kasten toplamayacak ve kayıt altına almayacaktır. 18 yaşın altındaysanız Site’yi ve Hizmetler’i kullanmamanızı ve hiçbir kişisel verinizi Şirket ile paylaşmamanız gerektiğini önemli bildiririz. Bu hususta Şirket, herhangi bir zamanda Kullanıcı olan hesap sahibinin yahut Kullanıcı’ya ait hesapla işlem yapan kişinin 18 yaşından küçük olduğuna dair makul şüphe seviyesine ulaşır ya da tespitte bulunur ise ilgili kullanıcı hesaplarını ihbarsız olarak sonlandırma/askıya alma hakkına sahip olacaktır. Şirket, 18 yaş altındaki bir kişinin verilerinin toplandığının öğrenilmesi anında verileri silmek için makul adımları atacaktır.

Politika’daki Değişiklikler

Şirket, işbu Politika hükümlerini dilediği zaman Site üzerinden yayımlamak suretiyle değiştirebilecektir. Şirket’in değişiklik yaptığı Politika hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanacaktır. İşbu Politika’da yapılan değişikliklerden haberdar olmaları için Şirket, Kullanıcılar’a gerekli bilgilendirmeleri yapacaktır.

Uyuşmazlık Çözümü

İşbu Politika, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Bu Politika’dan kaynaklanan veya bu Sözleşme ile ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Merkez (Çağlayan) adliyesi ve icra dairelerinde çözümlenecektir.